Przystań wodna

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu „Utworzenie nowego obiektu infrastruktury turystycznej – przystani wodnej w Ubliku nad jeziorem Buwełno i udostępnianie jej na zasadach niekomercyjnych turystom oraz ludności lokalnej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wynik operacji:  „Poprawa konkurencyjności obszaru jako miejsca wypoczynku, prowadzenia działalności gospodarczej i zamieszkania” Umowa o przyznaniu pomocy nr 00499-6935-UM1410766/18 z dnia 29.11.2018

Budowa ogólnodostępnej przystani wodnej w miejscowości Ublik nad jez. Buwełno przez firmę specjalizującą się w budowie pomostów. Operacja zrealizowana  na  działce nr 77/2 na jez. Buwełno, obręb Ublik, gmina Orzysz, na wysokości działki 1/3 obręb Ublik, gmina Orzysz powiat Piski, województwo Warmińsko-Mazurskie. Przystań służy zaspakajaniu potrzeb związanych z wypoczynkiem i rekreacją. Cel operacji, rozwój infrastruktury służącej zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej i turystów osiągnięty został poprzez wybudowanie przystani i udostępnienie jej wszystkim,  chcącym korzystać z infrastruktury i sprzętu wodno-rekreacyjnego przede wszystkim  w sezonie wiosenno-letnim.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGÓLNODOSTĘPNEGO POMOSTU PŁYWAJĄCEGO 

Pomost pływający jest własnością Pawła  Kaczmarka i jest  zlokalizowany na jeziorze Buwełno na wysokości posesji Ublik 17.

 1.  Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pomostu winny zapoznać się z regulaminem i podporządkować jego przepisom .
 2. Korzystający z pomostu oraz osoby niszczące wyposażenie pomostu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Zabrania się wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących oraz zaśmiecania i brudzenia terenu pomostu.
 4. Zabrania się wjeżdżania na pomost na rowerach, motorowerach, motocyklach, quadach oraz jazdy na rolkach i deskorolkach.
 5. Na teranie pomostu zabrania się wnoszenia i spożywania alkoholu i innych środków odurzających.
 6.  Zabrania się korzystania z pomostu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Zabrania się wpływania pod konstrukcje pomostu.
 8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na pomoście wyłącznie pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna.
 9. Zabrania się:
  1. skakania z pomostu do wody,
  2. biegania po pomoście
  3. zakłócania porządku
  4. zanieczyszczania wod, pomostu i terenu wokół pomostu
  5. wrzucania do wody jakichkolwiek przedmiotów
  6. paleni tytoniu na pomoście i używania otwartego ognia
  7. wnoszenia na pomost substancji mogących go zanieczyścić
  8. ingerowania w konstrukcję pomostu
 10. Wędkarstwo z pomostu jest dozwolone, ale nie powinno ograniczać możliwości korzystania z pomost innym użytkownikom, a wędkarz nie jest osobą uprzywilejowaną na pomoście.
 11.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z pomostu,
 12. Właściciel  pomostu nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 13. Telefony alarmowe:
  1. Policja 997
  2. Straż Pożarna 998
  3. Pogotowie Ratunkowe 999
  4. Telefon alarmowy 112

Paweł Kaczmarek